کلید نشتی جریان

سلام
فرق بین rcd و rcb و rccb وrcbo چیست؟
تا چه رنج جریانی موجود میباشند؟

RCD ها یا تجهیزات نشتی جریان یا جریان باقی مانده گفته می شود RCD در واقع یک عنوان کلی است و حکم نام خوانوادگی را دارد
کلید های نشتی در ۲ مدل رایج مورد استفاده قرار میگیرند
Rccb : کلید جریان نشتی که فاقد حافظت در برابر اتصال کوتاه و اضافه جریان هستند
Rcbo : ترکیبی از rccbو mcbها هستند یعنی علاوه برحفاظت در برابر جریان باقی مانده در برابر اتصال کوتاه و اضافه جریان مدار را حفاظت می کنند Rcbo ها در تیپهای Bو c ساخته می شوند

این کلیدها در رنجهای ۱۰ تا ۶۰ امپر بصورت متداول موجود هستند

استاد ممنونم