گام قطبی در سیم پیچی الکتروموتور

سلام. طبق توضیحات دکتر مرادی گام قطبی تعداد شیارهایی که توسط یک قطب پوشش داده میشود
کم و زیاد کردن گام قطبی چه تاثیری در قدرت میدان مغناطیس دارد مثال یک الکتروموتور گام قطبی تعداد ۴ شیار باشد و الکتروموتور دیگر ۶ شیار

تعداد قطب در هر الکترو موتور نشانگر تعداد دوری است که روتور میگردد و این مطلب ربطی به قدرت الکتروموتور ندارد و محاسبه گام قطبی برای تعیین دور روتور و یا استاتور در موتورهای استاتور دوار میباشد چرا که گام قطبی است که گام سیم بندی را مشخص میکند

1 پسندیده