اینترلاک پمپ و سلونید

سلام
اگر طراحی بگونه ای باشد که در خروجی یک تانک یک ESDVو یک پمپ باشد وبا به سطح LL مخزن هر دو هم زمان شات دون داده شوند در این شرایط باید یک chanel از ESD system مصرف شود یا دوتا؟ یعنی برای هر کدام یک فرمان بفرستیم یا کلا یه فرمان برای هردوتا؟

هر فرمان از یک چنل خارج می شود