تعداد قطب های الکتروموتورها و تعداد دور

سلام. دکتر مرادی عزیز در الکترموتورها همان طور که یاد گرفتیم از آموزش های خوب شما وقتی تعداد قطب های سیم پیچ بیشتر میشود تعداد دور روتور کمتر یعنی رابطه عکس
با بیشتر شدن تعداد قطب مگر قدرت میدان بیشتر نمیشود پس چرا دور کمتر میشود

این کاهش دور ربطی به قدرت موتور نداره اینطور میتوانم مثال بزنم که در زمانیکه یک قطار و یا اتوبوس در تعداد ایستگاههای بیشتری توقف داشته باشند مدت زمان سفر نسبت به همان قطار و یا اتوبوسی که بدون توقف در حرکت است بسیار افزایش مییابد و این مطلب هیچ ارتباطی با قدرت آن وسیله ندارد

1 پسندیده

مثالی خوبی بود متوجه شدم . ممنون