محاسبه ی حفاظت کاتدیک خطوط لوله ی گاز زیرزمینی با درنظر گرفتن پوشش حرارتی پلی اورتان

نحوه ی محاسبه ی سیستم حفاطت کاتدی برای خطوط لوله ی گاز زیرزمینی با درنظر گرفتن پوشش حرارتی پلی اورتان در فیلم های آموزشی نیامده است، لطفا آن را شرح و شیوه ی سایزیینگ را ارائه نمایید.

با تشکر از شما بابت طرح سوال، در بخش 9 بسته جامع آموزشی حفاظت کاتدی، مثال هایی از طراحی برای شبکه خطوط لوله دفنی آورده شده است. محتوای داخل لوله (این که خط لوله گاز باشد یا آب یا نفت…) در طراحی سیستم حفاظت کاتدی سطح خارجی لوله تاثیری ندارد. در خصوص پوشش پلی اورتان نیز در بخش 2 توضیح داده شده است.
لازم به ذکر است در دوره آموزشی، متدولوژی طراحی و محاسبات ارائه می شود؛ لیکن سایزینگ حفاظت کاتدی برای سازه های مختلف بستگی به شرایط فیزیکی خاص آن سازه دارد و نیازمند اطلاعات کامل تری از پروژه می باشد.