استفاده از ترموول در مقابل استیلینگ ول

سلام
چگونه باید تشخیص بدیم ترموول استفاده کنیم یا استیلینگ ول یعنی به جنس سنسود بستگی دارد به طول سنسور بستگی دارد؟
تفاوت این دو چیست؟

طبیعتا Stilling well ها روی مخازن نصب می شود و نصب آن از بالای مخزن انجام می شود. ترموول ها نصب شان روی لوله یا دیواره مخزن انجام می گردد. Stilling well ها برای نصب سسنورهای دمای multi point و gas actuated هایی که از بالای تانک نصب می شود کاربرد دارد.

1 پسندیده