ترموکوبل های اسکینی

1- آیا ترموکوبل های اسکینی نیاز به ترموول دارند؟
2- این ترموکوبل های فقط باید جوش شوند؟
3- اگر از از این ترموکوبل ها داخل مخزن استفاده شود باید به کنار و کف جوش شوند؟

خیر نیاز به ترموول ندارند و بر روی یک سطح مشخص جوش می گردند.