عملکرد خازن در افزایش یا کاهش جریان

سلام. با توجه به فرمایشات استاد بزرگ جناب دکتر مرادی در بسته آموزشی در موتورهایی که دو عدد خازن دارند و خازن ها به صورت موازی نصب شده فاصله بین صفحات جوشن اندازه یک خازن هست ولی مساحت صفحات جوشن به اندازه دو خازن در نتیجه ظرفیت خازن افزایش پیدا کرده و مقاومت کاهش و موتور مربوط با جریان بیشتر راه اندازی شده و پس از چند ثانیه توسط کلید گریز از مرکز خازن راه انداز از مدار خارج شده تا اینجا بنده مطلب رو متوجه شدم اما سوال بنده این است که یک موتور با خازن ۳۵ میکرو فاراد را با خازن ۴۵ میکروفاراد راه اندازی کردم و جریان کاهش پیدا کرد . آیا منظور جناب دکتر جریان راه اندازی بود یا جریان نامی در آزمایشی که بنده انجام دادم جریان نامی کاهش پیدا کرد با افزایش ظرفیت خازن

اول بگویید که موتور با خازن دایم در مدار را میگویید یا موتور با خازن لحظه ای در هر صورت با افزایش ظرفیت خازن مقدار مقاومت خازنی کاهش پیدا میکند و میدانیم که مقاومت موتور جمع مقاومت اهمی سیم پیچ و مقاومت سلفی میباشد با کاهش مقاومت خازنی مقاومت سلفی افزایش پیدا میکند و در نتیجه سبب کاهش جریان موتور میشود اما اینکار سبب کاهش توان موتور هم میشود که درست نیست

1 پسندیده