ارتباط طول استاتور با قدرت و سرعت موتور

سلام. آیا طول استاتور با قدرت موتور ارتباط داره
آیا در سرعت یک موتور فقط تعداد قطب ها نقش دارند یا طول استاتور هم تاثیر گذار هست

عوامل تاثیر گزار در قدرت موتور طول و دهانه استاتور است و طول آن هیچ ارتباطی با سرعت ندارد جهت تغییر سرعت موتور اول قطب و سپس فرکانس را تغییر میدهند البته فولی و جعبه دنده نیز از عوامل تغییر سرعت هستند اما خارج از موتور و سیم پیچ

2 پسندیده