اهم سیم پیچ موتورهای دو فاز مصنوعی دائم

سلام. علت اختلاف اهم سیم پیچ کمکی و اصلی در برخی از مدل های موتورهای دوفاز مصنوعی دائم چیست چرا برخی از این گونه موتورها سیم پیچ کمکی و اصلی اهم برابر دارد و برخی دیگر از همین گروه از موتورها بین سیم پیچ کمکی و اصلی اختلاف جزئی وجود دارد اما با وجود این اختلاف سیم پیچ کمکی آسیب نمی بیند (به علت ماندن در مدار )

اینکه سیم پیچ اصلی و استارت دارای مقاومت اهمی برابر باشند و یا سیم پیچ کمکی اهم پایینتر داشته باشد به نوع استفاده از موتور بستگی دارد زیرا هر موتوری به منظور کاری خاص طراحی میشود اما در طراحی دو فاز مصنوعی دائم به مجموع مقاومت توجه میشود و در موتورهای لحظه ای اهم بیشتر کمکی سبب عبور جریان کمتر از استارت میشود که در برخی از آنها وجود خازن سبب خنثی شدن مقاومت سلفی شده و عبور جریان بیشتر و در نتیجه قطبی قویتر را سبب میشود چون میدانیم همانطور که در درسها گفته شده شدت میدان به دو عامل تعداد دور سیم پیچ و مقدار جریان بستگی دارد

2 پسندیده

ممنون استاد