نیم سوز شدن موتورها

سلام. اصطلاح نیم سوز شدن یه الکتروموتور به چه معناست

به این مفهوم است که برخی از قسمتهای کلافها لاک خود را بر اثر عبور زیاد جریان از دست داده اند و همین امر به دلیل اتصال چند دور از کلاف سبب کاهش مقدار اهمی کلاف و افزایش جریان گردیده و شدت میدان مغناطیسی را در یکی از قطبهای N یا S تغییر میدهد که در کار کرد موتور تاثیر میگزارد

1 پسندیده