لودکیس ها در نرم افزار سزار

سلام وقت بخیر
زمانیکه در نرم افزار سزار، سه دما و دو فشار تعریف می شود، در لودکیس ها، سه لودکیس پیشنهاد داده می شود:
W+T1+P1
W+T2+P2
W+T3+P1
چرا دمای T3 صرفا با فشار T2 در نظر گرفته شده؟ مگر نباید برای اینکه همه حالات بررسی شود، 6 حالت در نظر گرفتن شود و ترکیب همه دماها با همه فشارها مورد تحلیل قرار گیرد؟

سلام و عرض ادب

منظورتون از سوال رو متوجه نشدم. ولیکن معمولا سه دمای در نظر گرفته شده، یکی برای شرایط عملیات، طراحی و تست در نظر گرفته می شود. فشار هم بر همین منوال باید سه حالت در نظر گرفته شود، ولی دو حالت در نظر گرفته میشود. البته دلیل این که چرا دو حالت انتخاب میشود در آموزش عنوان شده است.

فشار زمانی در یک لوله باعث overstress شدن میشود که ضخامت کمتر از حداقل در نظر گرفته شده باشد، لذا در عمل اگر ضخامت مناسب انتخاب شده باشد، فشار Overstress نمی گردد. به همین منظور به جای در نظر گرفتن سه فشار عملیاتی، طراحی و تست بیشترین فشارها یعنی طراحی و تست در نظر گرفته می شود پس با توجه به تعاریف زیر load case ها اینگونه تعریف می گردد:

T1:Operating temp
T2: design temp
T3: test Temp
P1: design pressure
P2: test Pressure