در مورد شیر های خط لوله تبرید

چک ولو چیست و در چه جاهایی و برای چه کاری استفاده میشود
؟
رلیف ولو چیست

رگلاتور ولو چیست