موتورهای دوفاز مصنوعی دائم

سلام. این عکس مربوط به استاتور پمپ آب میباشد موضوعی که در آموزش مطرح شد این بود که همیشه در الکتروموتورهای تک فاز ۱/۳ شیارهای استاتور مربوط به راه انداز هست اما در این موتور تعداد شیارهایی که مربوط به راه انداز هست با تعداد شیارهای سیم پیچ اصلی برابر است
20230412_143341
20230412_143318

همانطور که در شکل تقریبا دیده میشود در این موتور حتی تعداد دور سیم پیچ و قطر سیمهای اصلی و راه انداز با هم برابر است اینگونه موتورهای تکفاز بصورت دایم چپگرد راستگرد کار میکنند مانند ماشین لباسشوییهای سطلی به همین دلیل محاسبه آنها بصورت 50 و 50 صورت میگیرد تا بتواند گاهی یک سیم پیچ اصلی و دیگری راه انداز و در لحظه بعد بر عکس سیم پیچ اصلی راه انداز و راه انداز به سیم پیچ اصلی تبدیل شود این موتورها با خازنهای روغنی دایم در مدار هستند و عمری طولانی دارند

در ضمن چون این موتور 3000 دور است (دو قطب) میتواند هم بصورت پمپ تخلیه و هم بصورت پمپ بارگیری استفاده شود (یعنی هم مک میزند و هم فوت میکند)