نحوه تشخیص درستی اتصال سیم هر گزارشگر

در چه صورتی می توانیم ایراد پکیجی را که قبلا دستکاری شده باشد (مثلا توسط مشتری) و به طور مثال فیش های پرشر سوئیچ آب به فلوسوئیچ آب مصرفی وصل شده باشد یا فیش NTCهای مدار گرمایش و مدار آب مصرفی جابجا وصل شده است، تشخیص دهیم.

دوست عریز
در دستگاه های ایران رادیاتور رنگ سیم ها ثابت هستند مثال پرشر اب رنگ سبز ولی در دستگاه های دیگر روش های ساده ای وجود دارد که اگر فیلم آموزشی رو دقیق نگاه کرده باشید بسیار کار راحتی هست.مثال تا پرشر وصل نباشد دستگاه روشن نمیشود.یا در زمان باز شدن اب مصرفی اگر سیم های فلوسویچ وصل نباشد دستگاه روشن نمیشود.در مورد ntcهم اگر بیرون مدار یک ntcوصل کنیم وبه این قطعه گرما بدهیم بر اساس اهمی که به برد مخابره میکند دستگاه متوقف میشود.
روش ساده تر این که با جدا کردن سیم ntc کد خطا دستگاه به شما پیام قطع شدن ترمستور مصرفی یا گرمایش را میدهد که شما متوجه میشوید سیم کدام قطعه است.قرارگیری سیم مصرفی در مدار یک /دوم و سیم های گرمایش در مدار سه/چهارم قرار میگیرد.لطفا با توجه بیشتری اموزش رو ببینید