تعیین فشار طراحی مخازن

با سلام
سوال ۱: زمانی که گفته میشود مخزن سربسته ای با فشار full of water طراحی گردد (مخزن توسط over flow با اتمسفر در ارتباط هست)، آیا فشار طراحی برابر است با مجموع فشار اتمسفر و فشار هیدرو استاتیک یا فقط فشار هیدرواستاتیک کفایت میکند؟
سوال ۲: در حالتی که مخزن کاملا سر باز باشد آیا فشار طراحی برابر است با مجموع فشار اتمسفر و فشار ناشی از پر بودن مخزن با آب؟ یا فشار نسبی به عنوان فشار طراحی در نظر گرفته میشود؟
سوال۳: اینکه گفته میشه با فشار اتمسفریک طراحی گردد یعنی فارغ از اینکه چه سطح سیالی داشته باشیم ، فشار طراحی رو ا بار در نظر بگیرم؟

1 پسندیده