نصب گیج یا ترانسمیتر دما در مسیر پیگ

سلام
اگر در مسیر پیگرانی گیج یا ترانسمیتر دما نصب شود خوب قاعدتا پیگ به ترموول گیر میکند.
به صورت کلی اگر نیاز به فهمیدن دما در مسیر پیگ باشد از چه روشی استفاده می شود؟

1 پسندیده

در مسیر پیگ رانی به هیچ عنوان ترموول نصب نمیشه و تجهیزات دمایی از نوع Skin type RTD/Thermocouple نصب می گردد.