متن صورت جلسه حادثه باید به چ صورت نوشته بشود.

با سلام
متن صورتجلسه حادثه باید به چ صورت باید نوشته بشود.