متن صورت جلسه حادثه باید به چ صورت نوشته بشود.

با سلام
متن صورتجلسه حادثه باید به چ صورت باید نوشته بشود.

1 پسندیده

محتوای فرم باید دقیقا طبق چارچوب فرم تامین اجتماعی باشه.
به دلایل مستقیم غیر مستقیم و ریشه ای اشاره بشه
زمان و اطلاعات دقیق. میزان خسارت مشخص باشه

1 پسندیده