آرمیچر پیچی با نخ

س.ببخشید استاد چطوری آرمیچر هارا نخ پیچ میکنن؟

همانند سیم پیچی آرمیچر با نخ مخصوصی به جای سیم از نخ استفاده می شود