تجهیزات کار مورد نیاز تعمیرکار پکیج

در ارتباط با ورود و فعالیت حرفه ای به عنوان تکنسین فنی پکیج در بازار کار نیاز به چه ابزار آلاتی وجود دارد ؟
در ارتباط با برند های مطرح و برتر ابزار آلات و مشخصات فنی آنها هم توضیح بفرمایین.