ارتینگ ترانسمیترهای خازنی

سلام
در بسته اشاره شد که ترمینال ارت در تمامی ترانسمیترها نباید وصل شود و باید در سمت دیگر در اتاق کنترل وصل شود. اما ترانسمیترهای خازنی تک پرابه اشاره شد که ترمینال ارت را به بدنه مخزن و بدنه مخزن را به زمین وصل کنید؟چرا؟

تمام ترنسمیترهای خازنی باید دارای یک رفرنس زمین یا همون صفر باشند یعنی تجمع بار مثبت بر روی یک پراب باید با یک مرجع که همون زمین هست مقایسه بشه