نرم افزار های طراحی ابزار دقیق

با سلام
1- برای تهیه نقشه های Drawing وHookupاز چه نرم افزار هایی استفاده میشود؟EPLANچه طور؟
2- یک طراح ابزار دقیق که میخواهد در زمینه بویلر کار کندبر چه چیزهایی باید مسلط باشد و مطالعه داشته باشد؟

1- عموما با نرم افزار AutoCad ترسیم می شود.
2- تمام موارد بسته رو باید مسلط باشین