فایل پروژه های تمرینی

سلام. در فصل زبان های نشانه گذاری، قسمت 5، آخرای فیلم از یه تمرین صحبت می کنیدکه انجام بدیم. این تمرین کجاست؟