مفصل زنی برای کابل های ابزار دقیق در هنگام آتش سوزی

خیر مجاز نیستید، به علت اینکه کابل ها در معرض نویز هستن مانند برق نمیتوان مفصل زد کابل ها باید یکپارچه باشه

اگر کابل های مربوط به ابزار دقیقه آسیب ببیند مثلا در آتش سوزی،
اگر برای اتصال آن ها به یکدیگر از مفصل زنی استفاده کنیم ،ملزم به این کار هستیم؟
آیا استانداردهای موجود بحثی در این مورد دارد؟
یا از طریق جانکشن باکس ترمینال کنیم و اتصالات را برقرار کنیم؟