تعمیر مکانیکی ۱۲۳

استاد مولنیکس ۱۲۳ زمانی که یکی از کلید ها از کار بیفته و کلید موجود نباشه بخوایم اون کلیدو از مدار خارج کنیم و اتصالات کلید معیوب را به کلید سالم وصل کنیم باید چیکار کنیم