جداسازی کابل ها در داخل سینی ها و ترنچ ها

جداسازی کابل‌ها در سینی و ترنچ برچه اساسی باید باشه،
اگر داشته باشیم:
۲۴ ولت برای سلنویدها دارم،
۴ تا ۲۰ میلی آمپر ترانسمیترها،
۲۴ ولت کانتکتهای سویچ ها هم هست،
اینا کنارهم میتونن باشن، یا باید مثلا ۲۴ سلونوئید و کنتاکت از ترانسمیترها جدا بشن،

سوییچ ها و ترنسمیترها می تونن در کنار هم باشن البته اگر همگی NIS باشند در غیر اینصورت باید IS و NIS هم در سینی جدا قرار بگیرن ولی همگی می تونن در یک ترانشه واقع بشن.
سولونوئیدها باید در سینی جداگانه قرار بگیرن

1 پسندیده