سطح آزاد و بدون مانع کانال ورود هوای احتراق

با سلام. در صفحه 115 مبحث 14 مربوط به کانال ورود هوای احتراق جمله زیر را گفته است. منظور از جمله چیست؟ آیا منظور فضای دسترسی به دهانه ورودی کانال است؟؟
سطح آزاد و بدون مانع کانال نباید از 15 اینچ مربع کمتر باشد.

با سلام در این جمله منظور از سطح آزاد و بدون مانع کانال سطح مقطع خالص کانال می باشد. برای مثال شما فرض کنید دهانه ای از کانال وجود دارد که در سطح آن گرفتگی یا شیی وجود داشته که از آن قسمت امکان عبور هوا میسر نیست، بنابراین می بایست آن سطح از سطح مقطع کل کانال کم شده و سطح خالص حداقل 15 اینچ مربع باشد.