ترموستات دستگاه آون توستر

سلام . یک عدد دستگاه آون توستر جهت تعمیر اوردن وقتی دستگاه رو باز کردم با صحنه عجیبی روبرو شدم ترموستات همینجوری داخل دستگاه آویزون بود بعد مورد بعدی ولوم مربوط به تنظیم دمای دستگاه همینجوری بود هیچ چیزی قسمت پشت اون نصب نبود
با یک پایه رو بدنه نقطه جوش بوده کنده شده ترموستات تنظیم داره و به ولومی وصله

1 پسندیده