ادرس های یکسان در چند سیستم

اگر چندین سیستم کنترل داشته باشیم و هر کدام کارتهای ورودی و خروجی خود را داشته باشند و انها را باهم شبکه کنیم. آیا میتوان به کارتهای I/O انها ادرس یکسان داد. مثلا کارتDIمربوط به سیستم اول از I0.0 تا I1.7 و کارت DI مربوط به سیستم دوم باز با همین آدرس باشد یعنی ازI0.0 تا I1.7؟
آیا این تداخل ایجاد نمیکند؟

سلام وقت بخیر
بله شما میتونید آدرس یکسان داشته باشید
موفق باشی