موتور های کولری

برای موتور های کولری ۱/۳و۱/۴و۳/۴ قطر و تعداد دور موردنیاز برای پیچیدنشون را میشه بگید چه مقدار هست