کابل مربوط به فیدبک پوزیشنرهای فیلدباس و هارت

در سیستم های فاندیشن با همون ۲ رشته هم فرمان و هم فیدبک ارسال و دریافت میشه

سیگنال فیدبک می بایست توسط یک جفت سیم کنترلی مجزا بعنوان AIبه اتاق کنترل جهت صحت عملکردشیر به کنترلر اصلی داده شود.

یعنی برا اینکه اناق کنترل ببینه که آیا با ارسال فرمان پنجاه درصد , ولو هم پنجاه درصد بازشده فقط باید یه جفت سیم مجزا از پوزیشنر به اتاق کنترل کشیده شود.؟

یه پوزیشنر هارت که یک کابل دو رشته برا تغذیه و سیگنالش اومده سیگنال فیدبکش با همون کابل برمیگرده به اتای کنترل یا خیر…
برای پوزیشنر فیلدباس هم آیا با یک کابل دو رشته سیگنال ورودی به پوزیشنر میرسد و با همون کابل فیدبک برمیگردد یا کابل جداگانه ست

بله
البته تجهیزی که بتونه این فیدبک رو به شما بده در هنگام خرید شیرکنترلی می بایست درخواست داده بشه که عموما یک پتانسیومتر خطی هست