عمل نکردن دور تند سشوار

سشوار موتور بزرگ فقط دور کند کار میکنه دور تند کار نمیکنه چه قطعاتی بررسی بشه

درود دیود و کلید موتور