سوالات متداول صنعتی و استخدامی

سلام
در بین گزینه ها کی ما حداقل جریان برگشتی را داریم
خوراک دوفازی،خوراک پایین تر از دمای جوش،خوراک به صورت بخار،جریان برگشی به خوراک ارتباط ندارد
۲-جریان برگشتی در راکتور در کدام موارد کارساز نیست
۱واکنش اتو کاتالیستی
۲نزدیک کردن راکتور پلاک به راکتور mix
۳تولد کردن کمتر واکنش های جانبی
۴جلوگیری از هدر رفت ترکیب شوندها