راپچر دیسک ها در تانک های ذخیره سازی بنزین

مهندس گفتید که راپچر دیسک ها مثلا در تانک های ذخیره سازی بنزین استفاده نمی شوند
اما
ما اگه از این تجهیز استفاده نکنیم و شیرهای اطمینانمون عملی نکنند تانک منفجر خواهد شد که به نظر منطقی نیست

در اين موارد از چند ولو ايمني با ست پوينت هاي مختلف استفاده ميشه