تفاوت بین گیج های دیافراگمی با دیافراگم سیل

در جاهایی که نیاز به استفاده از دیافراگم سیل است. آیا استفاده از گیج ها یا ترانسمیترها دیافراگمی میتواند جایگزینی برای دیافراگم سیل باشد تا دیگر هزینه برای دیافراگم سیل ندهیم؟
درواقع اگر گیجی دیافراگمی بود (یعنی بوردن نباشد به عبارتی سنسورش دیافراگم باشد)این دیافراگمی بودن خودش نقش دیافراگم سیل را ایفا میکند یا نه ممکن است گیج دیافراگمی، در شرایطی دیافراگم سیل هم نیاز داشته باشد؟
من تفاوت بین دیافراگم و دیافراگم سیل را درک نمیکنم؟

بله امکان پذیر هست و در بسته هم توضیح دادم که موقعی که سنسور دیافراگم میگیرین نیازی به دیافراگم سیل نیست. اما از آنجایی که تو صنعت از گیج های بوردن تیوب بیشتر استفاده میشه اولویت در طراحی ترکیب گیج بوردن و دیافراگم سیل هست. برای ترنسمیترهای دیافراگمی نیز باید دیافراگم سیل جداگانه بگیرید مگر اینکه دیافراگم سیل با ترنسمیتر به صورت یکپارچه باشد. در غیر این صورت دیافراگم ترنسمیتر اسیب می بیند (به دلیل حساس بودن)