درخت تجهیز جامع با اکسل

پیشنهاد یا نمونه شما برای یک درخت تجهیز جامع چیست؟

درود بر شما پرسش شما مشخص نیست واضح تر بیان نماید. سپاس