درخت تجهیز جامع در اکسل

برای طراحی یک درخت تجهیز جامع در صنعت فولاد چه ساختاری را پیشنهاد میدهید؟