انتخاب جنس الکترود میله ای

سلام
در جدولی که میزان خورندگی خاک را بر اساس میزان مقاومت ویژه آن مشخص کرده، برای هر ردیف چه نوعی از الکترود میله ای باید انتخاب شود؟ (بر اساس جنس متریال)

تشکرش