انتخاب جنس الکترود میله ای

سلام
در جدولی که میزان خورندگی خاک را بر اساس میزان مقاومت ویژه آن مشخص کرده، برای هر ردیف چه نوعی از الکترود میله ای باید انتخاب شود؟ (بر اساس جنس متریال)

تشکرش

سلام عزیز
از نقطه نظر خوردگی گالوانیکی هر چه جنس الکترود کاتدیک تر باشد نرخ خوردگی کمتری نسب به سایر فلزات مدفون در خاک خواهد داشت. در بین رساناهای متداول در الکترود زمین مس و استنلس استیل گرید V4A بالاترین ولتاژ کاتدیک را دارند.

1 پسندیده