کنتاکت پرشر سوییچ

مهندس جان روی پرشر سوییچ ها که الکتریکال ریتینگ زده، منظور از از ولتاژ و آمپری که نوشته شده همون ولتاژ و آمپر کنتاکت پرشر سوییچ هست؟ یعنی سووییچ فشار برای کار کردن نیازی به منبع تغذیه نداره (dry)و اون الکتریکال ریتینگ مربوط به کنتاکت هست؟