سیستم تولید انرژی

با سلام
در سیستم های تولید انرژی از چه مقیاس ژنراتور با چه توانی استفاده میشود