اشتباه محاسباتی در برآورد بار

در مثال تخمین بار روشنایی برای افیس به متراژ 2000 متر مربع وقتی که شاخص 1.81 را در 11 ضرب میکنیم حاصل 19.91 می شود نه 17.2 و حاصل کل می شود 39.82 نه 34.4. لطفا بررسی فرمایید.

ممنونم
ممکنه اشتباه محاسباتی داشته باشم . چک میکنم