متعادل سازی بار

نحوه تشخیص RST شبکه برای متعادل کردن بار روی هر فاز چگونه است؟