کیفیت نامطلوب صدا وتصویر و تکمیل مبحث

بخش جدا کننده ها (شماره 12) قسمت پنجم از کیفیت صدا و تصویر پایینی برخوردار است. و اینکه انتظار داشتم از جناب دوست عزیز مهندس عسکری که مبحث طراحی جداکننده های دو وسه فازی را تکمیل کنند.