مدلسازی تیر تحت بار گسترده

سلام جناب دکتر وقت بخیر
تمرین مربوط به مدلسازی تیر تحت بار گسترده را با المان shell انجام دادم اما نتایج با مقادیر استخراج شده متفاوت می باشد. در خصوص اعمال بار گسترده باید از pressure استفاده شود ؟ با مقدار 2 فوت پوند بر متر مربع ؟