استفاده از کپیلاری در گیج فشار

سلام
درجایی که به دلیل دمای زیاد از کپیلاری تیوب استفاده شود نصب به صورت local امکان پذیر نخواهد بود؟

درود خیر و باید به صورت ریموت نصب گردد