مدیریت دارایی های فیزیکی دکتر سعید رمضانی

تعریف مدیریت دارایی چیست؟

تعریف نگهداشت(نگهداری و تعمیرات) چیست؟