کاربرد این قطعه روی موتور سشوار

این قطعه که سر راه مثبت و منفی تغذیه موتور سشوار قرار گرفته کارش چی هست؟

درود برشما برای جلوگیری از اسپایک هست هست یا همان حذف نویز و القاء

1 پسندیده