اگر مخزن بخارشوی بدون آب باشد و روشن کنیم چه مشکلی ایجاد می شود؟

در این مدل بخارشوی اگر مخزن بدون آب باشد و روشن کنیم چه مشکلی ایجاد میشود

درود برشما سنسور حفاظتی داره و بعد از رسیدن به دمای بالا مدار قطع میشه ولی اگر سنسور عمل نکنه المنت زیر بویلر ذوب میشه و از بین میره

2 پسندیده