آیا بین بدنه وتیوب داخلی کپیلاری تیوب روغن وجو دارد یا خیر؟

1-


در کپیلاری تیوب آیا بین بدنه وتیوب داخلی نوعی روغن وجو دارد یانه، روغن در مجرای اصلی وجود دارد؟به شکل تگ شده توجه کنید
2-اگر هدف صرفا پایین آوردن دمای سیال ورودی PTباشد آیا میتوان به تنهایی از کپیلاری تیوب استفاده کرد یا باید همراه با دیافراگم سیل باشد؟ اگر جواب مثبت است در این شرایط fillupکردن کپی لاری تیوب (با روغن) الزامی است؟

در مدل هایی که الان در بازار هست کل کپیلاری تیوب داخلش روغن هست و دیگه در جداره تیوب از روغن استفاده نمیشه

جواب سوال ۲ چیه؟

پاسخ سوال یک قبلا داده شد
برای PT اگر از کپیلاری استفاده میشه باید دیافراگم سیل هم داشته باشد. در بسته کاملا توضیح داده شده است. شما مجموعه PT، دیافراگم و کپیلاری رو با هم می خرید پس اصلا نمیتوان تیوب را فیلاپ کرد. داخل کپیلاری در این شرایط روغن پک شده (جهت انتقال فشار) وجود دارد.

2 پسندیده