برای فیلدباس چه مقاومتی لازم است؟

مقاومت خاصی لازم نداره

سلام برای اتصال به هارت ما از مقاومت 250 اهم استفاده میکنیم میخواستم بپرسم برای اتصال به فوندیشن فیلدباس از مقاومت چند اهم باید استفاده کرد ؟